VAKIF SENEDİ

HEKİMLER BİRLİĞİ VAKFI RESMİ SENEDİ

 

KURULUŞ :

MADDE 1 : Vakfın adı: Hekimler Birliği Vakfı’dır

MADDE 2 : Vakfın merkezi Ankara’dadır. Adresi: Sakarya Mah. Başşehir Sok. No:23 Cebeci /ANKARA

 

VAKFIN VARLIĞI :

MADDE 3 : Vakfın mal varlığı ilk Mütevelli Heyeti tarafından Vakfa ödenmiş olan 200.000 (ikiyüzbin) Türk Lirasıdır.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak halen sahibi bulunduğu,

1- Ankara İli Yenimahalle ilçesi 184 nolu parselde 2500 metrekare arsası,

2- Ankara İli Yenimahalle İlçesi 2818 parseldeki 15.000 metrekare arsası,

            3- Ankara İli Çankaya İlçesi Emek Mahallesi 8. Cad. 68. Sokak 36/7 nolu dairesi ile,

4- Vakıf Ortadoğu Polikliniği Ulus-Ankara merkezi ve Polikliniğin Demetevler Ankara Şubesindeki mal varlığı,

5- Vakıf Türkiye Klinikleri Yayınevi mal varlığı,

6- Vakıf şubelerinin mal varlıkları,

Vakıf gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında her türlü mal ve haklarını, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını, bağış, vasiyet veya başka suretle temellük edebilir. İntifa veya mülkiyetten gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir. Vakfın amaçlarına aykırı olmayan şartlı bağışları kabul eder. Vakıf kuracağı veya işletmesine katılacağı tesislerin gelirlerini mal varlığına ilave eder.

 

AMAÇ VE FAALİYETLER :

MADDE 4:

1- Vakıf, bilim ahlakına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip, sağlam ve doğru düşünen üretici aydınlar yetiştirmek ve bunun da gerçekleşmesi için genelde sağlık bilimlerine ağırlık veren, orta ve yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, Eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri açar,

2- Ülkenin sağlık ve sosyal hizmetleri sağlık bilimleri ile diğer bilim ve kültür alanlarında gelişmesini kalkınma ve üretim verimliliğinin artmasını amaçlayan kuruluşlarla iş birliği yapmak üzere kendine bağlı merkezle kurmak (Bu merkezlerin çalışması yönetim ve denetimi ile ilgili hususlar Vakıf Mütevelli Heyetince kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir. Ancak bu merkezlerin yönetim organlarında salt çoğunluk teşkil etmemek şartı ile yabancı uyruklulara görev verebilir. Bu takdirde yabancıların kimlikleri ve açık adresleri her yıl İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına bildirilir.)

3- Genelde sağlık alanında orta ve yüksek öğrenimde okuyan öğrenciler ile çeşitli kurumlarda çalışan sağlık mensuplarının sosyal ve mesleki yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışmalarını temin etmek,

4- Genelde sağlık alanında orta ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere barınma yerleri (yurt, lojman, pansiyon, misafirhane vesair) yiyecek, giyecek ve burslar sağlamak, üstün başarılı olanlara ödüller vermek,

5- Genelde sağlık mensubu öğrenci ve öğretim elemanlarının ve serbest çalışan sağlık mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında ihtisas, çalışma ve araştırmalarına imkan sağlamak ve yardımda bulunmak,

6- Ulusun sağlık seviyesini yükseltmek, halka olumlu sağlık davranışlarını kazandırabilmek amacı ile eğitim faaliyetleri yapmak ve yaptırmak, kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk bakım yurdu, huzur evi ve benzeri sağlık ve sosyal müesseseleri açarak, ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile işbirliği yapmak,

7- Yasalara uygun her türlü işbirliği ve ticari, sanayi, zirai ve diğer şekillerde ortaklık kurmak,

8- Afetzedelere barınma, beslenme ve tedavi gibi konularda yardımcı olmak,

9- Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmak,

10- Vakıf Genel Merkezi, Şubeleri, Kurumları ve İşletmeleri aracılığıyla kendisinde bağlı, amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunarak, kurumlar, (Hastane, tıp merkezi, dispanser, aile hekimliği merkezleri, poliklinik, çeşitli tahlil ve tetkik laboratuarları, eczane, et, süt ürünleri imalathanesi, kesimhane, diş hekimliği ile ilgili merkezler, odyovizuel merkezler, kan merkezleri, tıbbi cihaz üreten ve satan müesseseler, rehabilitasyon merkezleri, ilaç fabrikaları, ecza depoları, ana çocuk sağlığı merkezleri ve diğer kurum ve merkezleri) açmak, bina ve tesislerin yapım ve onarımını yapmak ve bu kurumların çalışmalarını ve araştırma projelerini desteklemek, böyle kurumlar işletmek, ortak olmak, bunlarla ilgili şirketler kurmak, yurt içi ve yurt dışında kuruluşların temsilciliklerini açmak,

11- Vakıf gayesinde hizmet eden her türlü yazılı, sözlü, göze ve kulağa hitap eden yayınlar yapabilir ve bu maksatla ihtiyaç duyulacak kurumlar, matbaa, yayınevi, özel televizyon, gazete, dergi ve benzerleri açmak,

12- Vakıf gayesine uygun konularda yetkili makamların izni ile yerli ve yabancı kurumlarla irtibat kurmak, işbirliği yapmak,

13- Vakıf belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için araştırma fonlarını oluşturmak ve başarılı araştırmacılara destek sağlamak,

14- Amacına uygun bilimsel, sosyal ve kültürel hizmetlerle, ulusal uluslararası toplantı ve oturumlar, kurslar düzenlemek dershane ve kütüphaneler açmak,

15- Vakıf kuracağı eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’unu yetenekli, ancak; maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise, hizmet ve yatak kapasitesinin en az %10’unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis etmek,

16- Vakıf, üniversite kurma yetkisine dayanarak, üniversite kurarak hizmetlerini sürdürmek,

17- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için, Vakfa gelir getirici ve hizmet üretici ithalat, ihracat işleri dahil her çeşit teşebbüs, tasarruf, temellük, kiralama, mukavele ve muameleleri icra etmek,

18-Vakıf, menkul, gayrimenkul, her çeşit mal ve mülkü, paraları, vasiyet, hibe veya satınalma suretiyle temellük veya tasarrufa her çeşit malları kiraya vermeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın gelirlerini veya gelirleri ile elde edeceği memalikini yatırımlarda kullanmaya, bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa haklarını, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını bilcümle hisse senetlerine ait kuponları almaya, satmaya, şirketlere iştirake (çz), iştirak paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, velhasıl vakfın gayelerinin tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs tasarruf, temellük, kiralama, mukavele ve muameleleri icraya mezun ve selahiyetlidir.

19- Vakıf yıl içinde elde ettiği brüt gelirin; %20’sini idame masrafları ile ihtiyaçlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80’ini ise vakıf amaçlarına tahsis ve sarf eder.

 

MALİ HÜKÜMLER :

MADDE 5 :

Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

1-Vakfa ait menkul ve gayrimenkul gelirleri,

2-Vakfa yapılacak her türlü teberru bağışlar, yardımlar, vasiyetler ile bunlardan elde edilecek gelirler,

3-Vakıf mütevellilerinin ve üyelerinin aidatları,

4-Gerçek ve tüzel kişilerin şartlı ve şartsız olarak yapacakları bağışlar, ölüme bağlı tasarruflar ile intikal edecek para, taşınır veya taşınmaz mallar, kıymetli evrak ile hisse senetleri gelirleri,

5-Vakıf adına açılan ticari tesis ve işletmelerin gelirleri, kuruluşuna iştirak edeceği işletmelerin, şirketlerin, işletilmesi veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler ile vakfın mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler,

6- Vakıf adına çıkarılan basın-yayın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

7- Yurt içi ve yurt dışından yapılan her türlü bağış ve teberrular,

8- Diğer şekillerde elde edilecek gelirler.

MADDE 6 :

Vakfın organları :

A- Mütevelli Heyeti,

B- Genel Merkez Yönetim Kurulu,

C- Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

D- Akademik Koordinasyon Kurulu

E- Denetleme Kurulu

F- Disiplin Kurulu

G- Onur Kurulu

 

A- MÜTEVELLİ HEYETİ :

1- Mütevelli Heyeti, vakfın en yetkili organıdır.

2- Mütevelli heyet üyeleri sağlık alanında çalışan meslek mensuplarından oluşur (Tabib, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, psikolog, sosyolog, tıbbi teknolog, fizyoterapist, diyetisyen, laborant, gıda mühendisi, çevre mühendisi, süt teknoloğu, sosyal çalışmacı, kimyager, kimya mühendisi, hidrobiyolog, biyolog, bakteriyolog, sağlık eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, radyoterapist ve diğerleri)

3- Mütevelli Heyet üyeliğine seçilecek olanların en az 3 (üç) yıl vakıf organlarında görev alması gerekir.

4- Mütevelli Heyet Üyeleri kendi aralarında oy çokluğu ile Mütevelli Heyet Başkanını seçer. Başkanın görev süresi 3 (üç) yıldır, bu sürenin sonunda tekrar seçilebilir.

5- Mütevelli Heyeti olağan olarak yılda en az bir kez, olağanüstü olarak mütevelli heyet başkanının Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulunun istemi ile 15 (onbeş) gün içinde toplanır.

6- Mütevelli Heyet üyeleri huzur hakkı alamaz.

7- Mütevelli Heyet üyesi, aidatını düzenli olarak her ay vakfa ödemelidir.

8- Mazeretsiz olarak ard arda iki toplantıya katılmayan, sözlü, yazılı, fiili olarak vakıf aleyhine davranan, aidatını yıl içinde ödemeyen, Mütevelli Heyeti üyesi niteliklerine uymayan Mütevelli Heyet üyeliğinden azledilir.

9- Mütevelli Heyet üyesinin vakıftan herhangi bir nedenle ayrılma veya vefat durumunda vakıfla ilişiği kesilir ve ne kendisi ne de varisleri vakıftan hiçbir hak iddia edemezler.

10- Yukarıdaki nitelikleri uyan, vakfın herhangi bir hizmetinde çalışan ve Mütevelli Heyetinin 2/3 (üçte iki) çoğunluk onayını alan her meslek mensubu Mütevelli Heyet üyesi olabilir.

MADDE 7 :

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri şunlardır.

1- Genel Merkez Yönetim Kurulunu ve diğer organlarını seçer ve çalışmalarını mürakebe eder veya ettirir.

2- Vakıf merkezi ve organlarının hazırladığı yıllık bütçeyi tasdik veya tadil eder.

3- Vakıf senedinde gerekli değişiklikleri yapar. Bunun için ¾ (dörtte üç) çoğunluk esastır.

4- Mütevelli heyetinde kararlar salt çoğunluk sistemine göre alınır. Oylar eşitse başkan tarafının kararı geçerlidir.

5- Vakfın amacının gerçekleşmesine çalışmak, genişlemesi için gerekli kararları almak ve uygulanması için gerekli organlara bildirmek.

6- Vakıfla ilgili yönetmelikleri ve personel statüsünü kabul etmek,

7- Vakfın her çeşit mal, mülk, ortaklık hisseleri ve sair memalikinin işletilmesinin planlanmasını ve denetlenmesini sağlar.

8- Her türlü menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul veya diğer suretlerde iktisap etmek vakfın menkul veya gayrimenkul mallarının üzerinde istikraz maksadı ile ipotek etmek veya yetki devri suretiyle ettirmek,

9- Yukarıdaki yetki ve görevler dışında yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olmayan vakfın menfaatlerine uygun her türlü iş ve hizmetleri yapar veya yaptırır.

10- Mütevelli Heyet toplantısında usul: Nisap tamamlanınca toplantı başlar. Bir divan başkanı 3 katip üye seçilerek gündem görüşülür.

Toplantı sonunda kararlar zabıtlarla birlikte mütevelli heyet başkanlığına teslim edilir.

MADDE 8 :

Mütevelli Heyet Başkanının Görev ve Yetkileri:

1- Vakfı Mütevelli Heyeti adına temsil eder.

2- Vakfın tüm çalışmalarını koordine eder.

3- Acil ve olağanüstü hallerde Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelli Heyeti adına karar vermede yetkilidir.

 

B- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU :

MADDE 9 :

1- Vakıf üyeleri arasından, Mütevelli Heyetinin seçtiği 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.

2- Genel Merkez Yönetim Kurulu 15 gün içinde toplanarak kendi aralarında 1 Genel Başkan, 1 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Muhasip , 1 Genel Teşkilatlandırma Sekreterini seçer.

3- Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulu aldığı kararları Genel Müdürlük makamı aracılığıyla yürütür.

4- Vakfın müessese ve teşekküllerinin bütçelerini hazırlar, mütevelli heyetin kabulünden sonra tatbik eder.

5- Vakfın her türlü işlerini yürütür.

 

C- ŞUBE YÖNETİM KURULU VE TEMSİLCİLİKLER

MADDE 10 : Vakıf yurt içinde ve dışında (resmi makamlardan gerekli izni almak kaydıyla) şube ve temsilcilik açabilir. Şube ve temsilcilik açma çalışma esasları bir yönetmelikle belirlenir. Şube için en az beş, temsilcilik için bir üyenin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı müracaatı gereklidir.

1- Şubeyi açan kurucular ilk yönetim kurulunu belirledikten sonra şube üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar. Kurucular ve sonradan üye olanlar Şube Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Şube Yönetim Kurulu Başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip olmak üzere en az 5 üyeden teşekkül eder. İhtiyaç durumlarında yeni sekreterlikler ihdas edilir.

2- Şubeler ve temsilcilikler vakıf senedi hükümlerine tabidirler ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

3- Şube yönetim kurulundaki eksilmeler yine şube yönetim kurulu tarafından vakıf üyeleri arasından seçilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

4- Temsilcilik direk Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülen bir şubeye bağlanır.

MADDE 11 : Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :

1- Haftalık toplantılarını ve çalışma usullerini belirler.

2- Mazeretsiz ardarda 2 toplantıya katılmayan üye mustafi sayılır.

3- Şube ve temsilciliğin her türlü idari, hukuki , sosyal ve mali işlerini yürütmek, resmi ve özel kişi ve kurumlara karşı temsil etmek.

4- Şube, temsilcilik ve işletmelerinin bütçelerini hazırlamak, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kabulünden sonra uygulamak,

5- Vakfın yıllık çalışma programını ve vakfın amaçları doğrultusunda ihtiyaç olan projeleri hazırlamak ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulamak.

 

D- AKADEMİK KOORDİNASYON KURULU

MADDE 12 : Akademik Koordinasyon Kurulu, Mütevelli Heyetin ilmi konularda istişare organıdır. Mütevelli Heyetince seçilir. Akademik Koordinasyon Kurulu yılda en az bir kez Mütevelli Heyetle birlikte toplanır. Akademik Koordinasyon Kurulunun çalışmaları, görevleri ve yetkileri hazırlanan yönetmelikte belirlenir. Akademik Komisyon Kurulu üyeleri yurt içinden ve yurt dışından sahasında uzman Bilim anlayışına inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip üretici kişilerden oluşur.

E- DENETLEME KURULU

MADDE 13: Bu kurul mütevelli heyetinden seçilerek sorumlu kişinin başkanlığında en az 3 kişiden oluşur. Bu üyeler vakfa en az 10 yıl hizmet vermiş kişilerden seçilir. Denetleme kuruluna seçilecek üyeler, oy çokluğu ile seçilir. Denetleme Kurulu gerektiğinde hariçten bilirkişi tayin edebilir. Denetleme kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarını, şubelerini, işletmelerini, bunların icraatlarını ve hesaplarını ilgili evrak, defter ve vesikalarını inceler, murakebe eder, hazırladığı raporları mütevelli heyete sunar. Denetleme Kurulu gerektiğinde her an denetim yapabilir.

F- DİSİPLİN KURULU

MADDE 14 : Bu kurul mütevelli heyetinden seçilecek en az 3 kişiden oluşur. Bu üyeler vakıfta en az 10 yıl hizmet vermiş kişilerden seçilir. Denetleme kurulunun hazırladığı ve mütevelli heyetinin görüşüp sevkettiği raporları değerlendirir, son kararı verir.

 

G- ONUR KURULU

MADDE 15 : Vakıfta maddi ve manevi katkısı bulunan meslek içi ve meslek dışı kişilerden oluşur. Mütevelli heyet tarafından seçilirler.

 

ÜYELİK

MADDE 16 : Sağlıkla ilgili orta ve yüksek öğretim kurumunda okuyan öğrenciler ile mezunlardan evvelce vakfa üye olmuş iki üyenin yazılı referansını içeren bir dilekçe ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna müracaatta bulunanlar, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile vakfa üye olabilir.

1- Üyelik, giriş aidatının tahsili ile birlikte başlamış olur.

2- Vakıftan isteği ile ayrılan veya üyeliğine son verilen kişilerin ödedikleri aidatlar kendilerine iade edilmez ve bu kişiler vakıftan hiçbir hak talep edemez.

3- Vakfın şahsiyetine sözlü, yazılı, fiili zarar veren, çalışmalarını engelleyen, bu senette yazılı esaslara uymayan üye kurul kararıyla üyelikten çıkarılır.

4- Fahri Üye: Vakfa maddi ve manevi yardımda bulunan her meslek grubundan olan kişilerdir. Vakıf çalışmalarında teklifte bulunabilirler.

5- Üyelikle ilgili şartlar bir yönetmelikle belirlenir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 17 : Vakfın kanuni sebeplerle sona ermesi ve feshine, tasfiyesine mütevelli heyeti ¾ (dörtte üç) çoğunlukla karar verir. Vakfın her çeşit malları, ekonomik değeri olan hakları mütevelli heyetin ¾ (dörtte üç) çoğunluk kararı ile vakfın amaçlarına uygun bir kuruluş veya vakfa devredilir.

MADDE 18 : Vakıf, amacına uygun dernekler kurabilir.

MADDE 19 : Vakfın yeni mütevelli heyeti isimleri, aşağıda yazılı kimselerden ibarettir.

MADDE 20 : Yeni Mütevelli Heyeti resmi hüviyet kazandıktan sonra kurucu Mütevelli Heyetin vakıf üzerindeki tasarrufu ortadan kalkar.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.